POIG 1.4

POIG 1.4 Grant unijny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych.

Dotacje na Innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W dniu 20.05.2014r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-02-273/13 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych funkcjonalności stacji bazowych dla operatorów telefonii komórkowej LTE/LTE-Advanced” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych.

Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Nokia Solutions and Networks (Grupa Nokia), lidera na rynku dostawców usług, sprzętu i oprogramowania służących do tworzenia i utrzymywania sieci telekomunikacyjnych dla operatorów sieci komórkowych. Spółka prowadzi m.in. prace badawczo-rozwojowe (B+R) w oparciu o własne ośrodki B+R (Wrocław i Kraków) i uzyskała status centrum badawczo-rozwojowego, a posiadane przez nią laboratoria IT we Wrocławiu są największym tego typu obiektem w Polsce.

Planowany Projekt ma na celu przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w dziedzinie IT przez Spółkę w okresie 1.03.2014-30.09.2015. Mają one doprowadzić do stworzenia trzech innowacji w skali światowej dla stacji bazowych w zakresie technologii LTE / LTE-Advanced oraz wdrożenie ich w ciągu 3 lat od zakończenia Projektu w działalności gospodarczej. Funkcjonalności te są oczekiwane przez rynek telekomunikacyjny, ponieważ pozwolą na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych i inwestycyjnych operatorów. Technologia LTE czasami nazywana jest telefonią 4 i w ostatnich latach nastąpił jej dynamiczny rozwój, głównie dzięki zaangażowaniu operatorów z rejonu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej. Obecnie stanowi ona najnowszy dostępny standard telefonii komórkowej na świecie a dzięki temu Projektowi Nokia Solutions and Networks w Polsce podkreśli swój znaczący udział w jego rozwoju.

04.09.2015 został podpisany aneks nr POIG.01.04.00-02-273/13-01 do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin zakończenia realizacji Projektu na 30.11.2015.

Projekt zgodnie z podpisanym aneksem został zakończony w listopadzie 2015.

Kontakt:
Dariusz Sadecki
[email protected]
tel: +48 664718554