POIR 1.1.1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W dniu 29.06.2018 została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1009/17-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt „Opracowanie pierwszego na świecie automatycznego asystenta rozwoju sieci telekomunikacyjnych – narzędzia analitycznego umożliwiającego całościowe adresowanie fundamentalnych zagadnień w miejsce rozproszonej i jednostkowej analizy danych i problemów w sieci, w celu profilowania rozwoju produktów NSN i konfiguracji funkcjonującej sieci”.
Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego w skali świata automatycznego asystenta rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Jest to odpowiedź na istotne wyzwanie rynku telekomunikacyjnego w zakresie potrzeby profilowania rozwoju produktów i konfiguracji funkcjonujących sieci względem poszczególnych klientów. Zagadnienia przewidziane do opracowania w ramach Projektu obejmują prace B+R w zakresie m.in.:

  1. opracowania czynników analitycznych oraz stworzenia założeń do modelu danych,
  2. opracowania założeń i koncepcji silnika analitycznego,
  3. opracowania modelu platformy danych,
  4. kalibracji opracowanego rozwiązania, implementacji w warunkach rzeczywistych oraz stworzenie interfejsu użytkownika.

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania i jego wdrożenie w działalności Spółki będzie podstawą do zaproponowania na rynku nowych produktów oraz rozwiązań telekomunikacyjnych automatycznie dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego operatora, w oparciu o systemową analizę potrzeb oraz wielowymiarowych, historycznych bądź zaprognozowanych danych telekomunikacyjnych i kontekstowych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do własnej działalności Wnioskodawcy na terytorium RP w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN w B+R, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych. Projekt będzie realizowany i rozliczany w okresie 01.03.2018 – 31.10.2020.

Wartość projektu: 14 656 680,66 PLN
Udział Unii Europejskiej: 7 709 381,97 PLN

Kontakt
Aleksandra Pilarska
Telefon: +48 602 142 864
[email protected]