Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W dniu 11.09.2017r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0873/16-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych w skali świata funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych w skali świata rozwiązań dla stacji bazowych w obszarach o bardzo dużej intensywności użytkowników lub/i urządzeń. Jest to istotne wyzwanie rynku telekomunikacyjnego w zakresie intensywności użytkowania sieci, którym z jednej strony jest coraz większa liczba urządzeń na danym obszarze a z drugiej bardzo duża ilość użytkowników na małych obszarach. Zagadnieniem przewidzianym do opracowania w ramach Projektu jest stworzenie prototypowych rozwiązań w zakresie LTE-Narrow Band lub LTE-Machine umożliwiających komunikację sieci LTE urządzeń korzystających z wąskiego pasma częstotliwości radiowych, zwiększenie ilości urządzeń IoT na komórkę nadawczo-odbiorczą (celle) stacji bazowej LTE, zwiększenie zasięgu oraz niezawodności transmisji radiowych, wsparcie rozwiązań IoT przez wybrane moduły systemowe i moduły radiowe oraz rozwój funkcjonalności modemów IoT oraz rozwiązania E2E. Osiągnięcie celów Projektu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN w B+R, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych. Projekt realizowany będzie w okresie 01.2017-06.2019.

Wartość projektu: 28 864 566,81 PLN

Udział Unii Europejskiej: 12 225 705,30 PLN


 

logot

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W dniu 20.05.2014r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-02-273/13 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych funkcjonalności stacji bazowych dla operatorów telefonii komórkowej LTE/LTE-Advanced” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych.

Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Nokia Solutions and Networks (Grupa Nokia), lidera na rynku dostawców usług, sprzętu i oprogramowania służących do tworzenia i utrzymywania sieci telekomunikacyjnych dla operatorów sieci komórkowych. Spółka prowadzi m.in. prace badawczo-rozwojowe (B+R) w oparciu o własne ośrodki B+R (Wrocław i Kraków) i uzyskała status centrum badawczo-rozwojowego, a posiadane przez nią laboratoria IT we Wrocławiu są największym tego typu obiektem w Polsce.

Planowany Projekt ma na celu przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w dziedzinie IT przez Spółkę w okresie 1.03.2014-30.09.2015. Mają one doprowadzić do stworzenia trzech innowacji w skali światowej dla stacji bazowych w zakresie technologii LTE / LTE-Advanced oraz wdrożenie ich w ciągu 3 lat od zakończenia Projektu w działalności gospodarczej. Funkcjonalności te są oczekiwane przez rynek telekomunikacyjny, ponieważ pozwolą na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych i inwestycyjnych operatorów. Technologia LTE czasami nazywana jest telefonią 4 i w ostatnich latach nastąpił jej dynamiczny rozwój, głównie dzięki zaangażowaniu operatorów z rejonu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej. Obecnie stanowi ona najnowszy dostępny standard telefonii komórkowej na świecie a dzięki temu Projektowi Nokia Solutions and Networks w Polsce podkreśli swój znaczący udział w jego rozwoju.

04.09.2015 został podpisany aneks nr POIG.01.04.00-02-273/13-01 do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin zakończenia realizacji Projektu na 30.11.2015.

 

Kontakt

Aleksandra Pilarska
Telefon: +48 602 142 864
[email protected]