POIR 1.1.1

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

1. Opracowanie innowacyjnych w skali świata funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)

W dniu 11.09.2017r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0873/16-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych w skali świata funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt miał na celu opracowanie innowacyjnych w skali świata rozwiązań dla stacji bazowych w obszarach o bardzo dużej intensywności użytkowników lub/i urządzeń. Było to istotne wyzwanie rynku telekomunikacyjnego w zakresie intensywności użytkowania sieci, którym z jednej strony nadal jest coraz większa liczba urządzeń na danym obszarze a z drugiej bardzo duża ilość użytkowników na małych obszarach. Zagadnieniem opracowywanym w ramach Projektu było stworzenie prototypowych rozwiązań w zakresie LTE-Narrow Band lub LTE-Machine umożliwiających komunikację sieci LTE urządzeń korzystających z wąskiego pasma częstotliwości radiowych, zwiększenie ilości urządzeń IoT na komórkę nadawczo-odbiorczą (celle) stacji bazowej LTE, zwiększenie zasięgu oraz niezawodności transmisji radiowych, wsparcie rozwiązań IoT przez wybrane moduły systemowe i moduły radiowe oraz rozwój funkcjonalności modemów IoT oraz rozwiązania E2E. Osiągnięcie celów Projektu było możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN w B+R, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych. Projekt realizowano w okresie 01.2017-06.2019.

Wartość projektu: 28 864 566,81 PLN
Udział Unii Europejskiej: 12 225 705,30 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka 2/1.1.1/2016

2. Opracowanie pierwszego na świecie automatycznego asystenta rozwoju sieci telekomunikacyjnych – narzędzia analitycznego umożliwiającego całościowe adresowanie fundamentalnych zagadnień w miejsce rozproszonej i jednostkowej analizy danych i problemów w sieci, w celu profilowania rozwoju produktów NSN i konfiguracji funkcjonującej sieci

W dniu 29.06.2018 została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1009/17-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt „Opracowanie pierwszego na świecie automatycznego asystenta rozwoju sieci telekomunikacyjnych – narzędzia analitycznego umożliwiającego całościowe adresowanie fundamentalnych zagadnień w miejsce rozproszonej i jednostkowej analizy danych i problemów w sieci, w celu profilowania rozwoju produktów NSN i konfiguracji funkcjonującej sieci”.

Projekt polegał na opracowaniu innowacyjnego w skali świata automatycznego asystenta rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Była to odpowiedź na istotne wyzwanie rynku telekomunikacyjnego w zakresie potrzeby profilowania rozwoju produktów i konfiguracji funkcjonujących sieci względem poszczególnych klientów. Zagadnienia opracowywane w ramach Projektu obejmowały prace badawczo-rozwojowe w zakresie m.in.:

1) opracowania czynników analitycznych oraz stworzenia założeń do modelu danych,
2)  opracowania założeń i koncepcji silnika analitycznego,
3) opracowania modelu platformy danych,
4) kalibracji opracowanego rozwiązania, implementacji w warunkach rzeczywistych oraz stworzenie interfejsu użytkownika.

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania i jego wdrożenie w działalności Spółki jest podstawą do zaproponowania na rynku nowych produktów oraz rozwiązań telekomunikacyjnych automatycznie dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego operatora, w oparciu o systemową analizę potrzeb oraz wielowymiarowych, historycznych bądź zaprognozowanych danych telekomunikacyjnych i kontekstowych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do własnej działalności Wnioskodawcy na terytorium RP w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Projekt został zrealizowany w okresie 01.03.2018 – 31.10.2020.

Wartość projektu: 14 656 680,66 PLN
Udział Unii Europejskiej: 7 709 381,97 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka 6/1.1.1/2017

3. Przeprowadzenie zaawansowanych prac B+R w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dot. hardware i software dla sieci 5G Standalone, mających na celu rozwój unikatowych technologii i aplikacji, znaczną poprawę jakości mobilnego połączenia internetowego oraz umożliwienie wykorzystania niezagospodarowanych dotychczas pasm radiowych.

W dniu 22.05.2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0765/18-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Przeprowadzenie zaawansowanych prac B+R w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dot. hardware i software dla sieci 5G Standalone, mających na celu rozwój unikatowych technologii i aplikacji, znaczną poprawę jakości mobilnego połączenia internetowego oraz umożliwienie wykorzystania niezagospodarowanych dotychczas pasm radiowych”.

Projekt polegał na realizacji określonego zestawu innowacyjnych w skali świata rozwiązań dla systemu 5G Standalone. Była to odpowiedź na istotne wyzwania rynku telekomunikacyjnego w zakresie umożliwienia funkcjonowania systemów M2M, IoT i zwiększenia przepustowości sieci i przesyłu danych wraz ze zwiększeniem niezawodności mobilnego połączenia internetowego. Technologia opracowywana w ramach projektu skierowana jest do największych operatorów sieci mobilnych w Polsce i Europie, a jej wdrożenie nastąpi nie później niż 3 lata od zakończenia projektu. Głównym problemem technologicznym, w przypadku planu opracowania prawidłowo funkcjonującej sieci 5G Standalone była konieczność utworzenia wielu nowych rozwiązań w sieci od podstaw, ze względu na nowe wymagania stawiane sieciom bezprzewodowym. Konsekwencją tego była konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac badawczo-rozwojowych obejmujących rozwiązania z obszaru hardware i software, które dodatkowo wpisywały się w wymagania stawiane przez standardy 3GPP. Zagadnienia przewidziane do opracowania w ramach projektu obejmowały prace B+R w obszarze:

1) badań przemysłowych z zakresu opracowania architektury warstwy hardware
2) prac rozwojowych z zakresu: przygotowania warstwy kontrolnej do obsługi połączeń w 5G Standalone po stronie software oraz m.in. opracowania cyfrowych komponentów stacji bazowych oraz usprawnienia zarządzania połączeniem użytkownika, rozwoju funkcjonalności oraz zestawienia połączenia do warstwy L3 dla 5G Standalone ze wszystkimi opracowanymi innowacjami.

Projekt realizowano w okresie 12.2018-09.2020.
Wartość projektu: 35 900 916,98 PLN
Udział Unii Europejskiej: 14 982 452,09 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka 5/1.1.1/2018

4. Opracowanie innowacyjnego i hybrydowego rozwiązania dla sieci mobilnej LTE i 5G

W dniu 14.05.2020 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1282/19-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego i hybrydowego rozwiązania dla sieci mobilnej LTE i 5G”.

Projekt polega na wprowadzeniu innowacyjnego w skali Polski i świata rozwiązania hybrydowego umożliwiającego wdrożenie technologii 5G przy użyciu istniejącej infrastruktury LTE.

Jest to odpowiedź na istotne wyzwania rynku telekomunikacyjnym w zakresie zwiększenia skali wdrożenia sieci 5G przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów implementacji, maksymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i osiągnięciu pozytywnego wpływu na środowisko. Planowane do opracowania rozwiązanie dzięki integracji i wzajemnym uzupełnianiu się sieci SingleRAN i 5G, będzie charakteryzować się uniwersalnością (możliwe do wykorzystania dla wszystkich częstotliwości sieci), pozwoli na maksymalne wykorzystanie obecnych zasobów sieciowych i przyczyni się do zmniejszenia energochłonności i materiałochłonności.

Opracowana technologia skierowana będzie do największych operatorów sieci komórkowych w Polsce i na świecie, a jej wdrożenie nastąpi nie później niż 3 lata od zakończenia projektu. Konsekwencją jest potrzeba przeprowadzenia kompleksowych prac B+R obejmujących rozwiązania z obszaru hardware i software. Prace B+R obejmą badania przemysłowe, w trakcie których zostanie pozyskana nowa wiedza w zakresie opracowania architektury oprogramowania w ramach wspólnej platformy sprzętowej technologii LTE i 5G i zmian, które powinny nastąpić w obszarze sprzętowym. W zakresie prac rozwojowych zostaną opracowane innowacyjne na skalę świata funkcjonalności oraz ich integracja w jedno rozwiązanie na poziomie oprogramowania oraz sprzętu.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2021.
Wartość projektu: 35 272 008,27 PLN
Udział Unii Europejskiej: 15 962 182,87 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka 6/1.1.1/2019

5. Opracowanie pierwszego na świecie systemu wspierającego zarządzanie siecią telekomunikacyjną – realizującego automatyczną analizę zróżnicowanych danych z sieci i klastrowanie BTS w celu zwiększenia efektywności usług NSN związanych z rekomendacją wdrożenia funkcjonalności umożliwiających maksymalizację efektywności wykorzystania zasobów sieciowych

W dniu 29.03.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1329/20 pt. „Opracowanie pierwszego na świecie systemu wspierającego zarządzanie siecią telekomunikacyjną – realizującego automatyczną analizę zróżnicowanych danych z sieci i klastrowanie BTS w celu zwiększenia efektywności usług NSN związanych z rekomendacją wdrożenia funkcjonalności umożliwiających maksymalizację efektywności wykorzystania zasobów sieciowych”.

Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego w skali świata systemu wspierającego zarządzanie siecią telekomunikacyjną, umożliwiającego grupowanie (klastrowanie) stacji bazowych (BTS) m.in. o podobnym profilu konfiguracyjno-wydajnościowym. W efekcie system przyczyni się do zwiększenia efektywności świadczonych przez NSN usług związanych z rekomendowaniem wdrożenia funkcjonalności umożliwiających maksymalizację efektywności wykorzystania zasobów sieciowych. Zagadnienia przewidziane do opracowania obejmują prace B+R w zakresie m.in.:
(1) dokonania eksploracji danych CM (Configuration Management), PM (Performance Management) oraz innych,
(2) stworzenia środowiska dla zadań analitycznych wykorzystujących związki pomiędzy danymi CM, PM oraz innymi
(3) opracowania modelu rekonstruującego złożone związki pomiędzy konfiguracją i wydajnością sieci komórkowej w ramach statystycznego i inteligentnego łączenia danych wielowymiarowych,
(4) opracowania metodologii klastrowania BTS na potrzeby wspierania decyzji nt sposobu wdrażania nowych funkcjonalności w sieci komórkowej

(5) dokonania integracji systemu.

W 3 i 4 etapie część zadań zostanie zlecona i wykonana we współpracy z podwykonawcami specjalizującymi się w analityce danych i budowie modeli oraz ze specjalistami z branży telekomunikacyjnej. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania i jego wdrożenie będzie podstawą do udoskonalenia procesu analizy jakości działania sieci telekomunikacyjnych i zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów sieciowych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do własnej działalności w RP w ciągu 3 lat od zakończenia projektu. Osiągnięcie celów będzie możliwe dzięki doświadczeniu NSN w B+R, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, znajomości rynku i posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych. Projekt będzie realizowany od 01.02.2021 do 31.07.2023.

Wartość projektu: 20 621 975,47 PLN
Udział Unii Europejskiej: 10 349 546,70 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka 6/1.1.1/2020

6. Opracowanie innowacyjnych na skalę światową funkcjonalności sieci 5G poprzez realizację prac B+R, pozwalających na stworzenie algorytmów do formowania wiązki w środowisku rzeczywistym o różnorodnych charakterystykach oraz wykorzystania takich wiązek w złożonych algorytmach stosowanych do rozdziału zasobów radiowych w czasie rzeczywistym.

W dniu 28.09.2021r. została podpisania umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0008/21 pt. „Opracowanie innowacyjnych na skalę światową funkcjonalności sieci 5G poprzez realizację prac B+R, pozwalających na stworzenie algorytmów do formowania wiązki w środowisku rzeczywistym o różnorodnych charakterystykach oraz wykorzystania takich wiązek w złożonych algorytmach stosowanych do rozdziału zasobów radiowych w czasie rzeczywistym”.

Projekt będzie polegał na wprowadzeniu innowacyjnego w skali Polski i świata rozwiązania algorytmicznego i obliczeniowego o odpowiednio niskiej złożoności, które w czasie rzeczywistym będzie zarządzać formowaniem wiązki (5G Beamforming) i ich wykorzystaniem przez terminale odbiorcze w różnych warunkach środowiskowych. Jest to odpowiedź na wyzwania stawiane przed rynkiem telekomunikacyjnym w zakresie wdrożenia sieci 5G, która jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę terminali odbiorczych, połączeń oraz wymogów finalnych użytkowników co do jakości, szybkości i przepustowości połączeń. Rozwiązanie charakteryzujące się innowacyjnymi funkcjonalnościami skierowane będzie do największych operatorów sieci komórkowych w Polsce i na świecie, a jego wdrożenie nastąpi nie później niż 3 lata od zakończenia projektu. Przeprowadzenie kompleksowych prac badawczo-rozwojowych jest konsekwencją zidentyfikowanych potrzeb rynkowych. Prace B+R obejmą badania przemysłowe, w trakcie których zostanie pozyskana nowa wiedza w zakresie opracowania architektury dla procesu formowania i sterowania wiązki w systemie 5G i zweryfikowanie komponentów lub podstawowych podsystemów technologii. W zakresie prac rozwojowych zostaną opracowane innowacyjne funkcjonalności oraz ich integracja (end-to-end) w jedno rozwiązanie na poziomie oprogramowania oraz sprzętu. Opracowanie innowacyjnego produktu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2021 r. do 31.05.2023 r.

Wartość projektu: 28 454 131,87 PLN
Udział Unii Europejskiej: 12 339 221,76 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka  1/1.1.1/2021

Kontakt
Dariusz Sadecki
Telefon: +48 664718554
[email protected]